Izveštaj o realizaciji Dunavske Zimske Škole 2016

Dunavska zimska škola održana je na Andrevlju i u Novom Sadu u periodu od 16. do 21. marta 2016. godine. Tokom 6 dana, 25 mladih iz 12 zemalja Dunavskog regiona učestvovalo je u interdisciplinarnoj školi koja je obuhvatila aktuelne teme vezane za ovaj Region. Pored toga, polaznici su imali prilike da upoznaju i kulturno-istorijske spomenike i znamenitosti Novog Sada, uživaju u lepotama Fruške gore, međusobno se upoznaju i druže.

Tokom Dunavske zimske škole održano je 18 predavanja, organizovan je obilazak Novog Sada, Petrovaradinske tvrđave i katakombi. Učesnici su imali priliku prošetaju Univerzitetskim kampusom, dok su pojedina predavanja bila održana i na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Pored toga, polaznici su posetili i Laboratoriju za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Učesnici škole bili su mladi istraživači, studenti master i doktorskih studija, kao i postdoktoranti sa različitih univerziteta Dunavskog regiona. Pored nacionalne raznolikosti, kvalitetu škole doprineli su i različito obrazovno i profesionalno usmerenje učesnika, što je omogućilo da diskusije nakon predavanja otvore mnoga pitanja za dalja istraživanja. Predavanja su pokrila najrazličitije teme - od podvodne arheologije, preko socio-ekonomskih pitanja koja povezuju zemlje Dunavskog regiona, energetske efikasnosti, mobilnosti studenata, kao i probleme odliva mozgova na ovim prostorima. Održana su i predavanja o istraživačkoj stanici Petnica i Evropskoj Dunavskoj akademiji iz Ulma koja je inače bila glavni partner u realizaciji Projekta. Eminentni predavači su se potrudili da teme koje su predstavljali budu aktuelne i interesantne. Uz to je dosta vremena ostavljano za diskusiju. Nakon predavanja učesnici su kroz grupni rad, uz pomoć mentora, razvijali svoje projektne ideje na različite teme od značaja za Dunavski region.

Prilikom osmišljavanja programa škole, organizacioni odbor Centra za istraživanje Dunavskog regiona je imao za cilj da obuhvati što veći broj interesantnih i aktuelnih tema, ali paralelno radi i na umrežavanju učesnika, radi otvaranja mogućnosti za partnerstva u oblasti naučnih istraživanja i omladinskih projekata. U koncipiranju programa škole značajna pomoć i podrška dobijena je od Centra za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu. Posredni ciljevi Dunavske zimske škole svakako su bili promocija Novog Sada, Fruške gore i njihovih turističkh potencijala, kulturne i istorijske baštine ovih krajeva, kao i afirmisanje evropskih i regionalnih vrednosti.

Motivacija učesnika, koja je utvrđena detaljnom analizom aplikacionih formulara, se podudarala sa ciljevima koje je organizacioni odbor sebi postavio prilikom organizacije Škole. Kao važne motivacione činioce za učešće, polaznici su navodili interakciju sa mladim ljudima sličnih profila iz regiona, što su videli kao priliku za razmenjivanje mišljenja i pronalaženje novih i boljih načina za rešavanje problema u lokalnim sredinama. Takođe, Škola je bila i odlična prilika za unapređivanje saradnje između omladinskih i drugih nevladinih organizacija u Dunavskom regionu. Neki od učesnika su već bili upoznati sa određenim strateškim dokumentima kao što je Dunavska strategija, i želeli su da saznaju više o mogućnostima za uključivanje mladih u njene programe kroz različite radionice, treninge, organizacije civilnog društva i omladinske razmene. Analizom evaluacionih formulara, utvrđeno je da su očekivanja učesnika u potpunosti ispunjena. Oni su bili izuzetno zadovoljni kvalitetom predavanja, aktuelnošću odabranih tema, njihovoj primenljivosti i mogućnostima za dalja razmišljanja i diskusije. Pored ovoga, učesnici su bili zadovoljni i radom članova organizacionog tima, smeštajem u kongresnom centru Ceptor na Andrevlju, na Fruškoj gori. U svojim evaluacionim formularima polaznici su naglasili zadovoljstvo zbog ostvarenog umrežavanja i mogućnosti za dalju međusobnu saradnju. Naročito prijatno iskustvo za njih je bilo interkulturalno veče, gde su kroz neformalne prezentacije i degustaciju lokalnih specijaliteta, običaja i tradicionalnih nošnji imali prilike da bolje upoznaju karakteristike zemalja Dunavskog regiona. Organizovana poseta Novom Sadu i Petrovaradinskoj tvrđavi, pokazala se kao odličan izbor tokom vremena predviđenog za razgledanje i odmor.

Želju za učešćem na Danube Summer School 2016 izrazilo je 86% učesnika.