Vesti Poziv za seminar

Centar za istraživanje Dunavskog regiona u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu organizuje jednodnevni seminar ”Društveni položaj žena kroz istoriju”, koji će biti održan u prostorijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dana 31. marta 2017. godine sa početkom u 10 časova.

Seminar se održava pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata Vlade AP Vojvodine za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Zavoda za ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine.

Projekat Društveni položaj žena kroz istoriju ima za cilj edukaciju studentske populacije o istorijski uslovljenim faktorima koji utiču na savremeni društveni položaj žene i probleme rodne ravnopravnosti u tradicionalnim shvatanjima bračnih odnosa i društvenoj ulozi žene, posebno u tranzicionim društvima.

Tranziciona društva u procesu modernizacije nemaju prihvaćene moderne kulturološke obrasce, pri čemu se porodica, kao primarna društvena grupa nalazi pred izazovima promena definisanih uloga bračnih partnera. Problemi tradicionalističkog shvatanja društvene uloge žene dovode do povećanog nasilja nad ženama i neravnopravne uloge bračnih partnera, posebno na ruralnom području i među nisko obrazovanom populacijom. Savremeni obrazovni sistem ne doprinosi u dovoljnoj meri edukaciji mlađe populacije, niti prepoznaje afirmaciju rodne ravnopravnosti, pojmovno niti sadržinski kao društveno važnu kategoriju. Zbog toga je čest slučaj prihvatanja tradicionalnih obrazaca po modelu, koji dovode u ekstremnim slučajevima do otvorenog nasilja i torture nad ženama. Definisana ciljna grupa, studentska populacija, se nalazi pred važnim životnim stadijumom, uspostavljanjem bračnih zajednica, usled čega se želi, ovim projektom, izvršiti edukacija kroz primere istorijskog iskustva dobre i loše prakse. Posebno se želi istaći značaj emancipacije žena, kako bi se pružio podstrek ženama iz ciljne grupe za aktivnijom ulogom a sa druge strane edukacija ima za cilj ukazivanje na poželjne i nepoželjne, posebno nedozvoljene oblike ponašanja, kada je u pitanju muška populacija iz ciljne grupe.

Poziv je otvoren za sve studente, prevashodno društveno-humanističkog usmerenja. Kao prijavu je potrebno poslati kratku biografiju i motivaciono pismo na mejl adresu darec@darec.org sa naslovom mejla ”PRIJAVA ZA SEMINAR”. Krajnji rok za prijavu je sreda, 29. mart 2017. god.

Otvaranje seminara i pozdravna reč:

  • prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekanica Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
  • Diana Milović, direktorica Zavoda za rodnu ravnopravnost Vlade AP Vojvodine
  • Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u Vladi AP Vojvodine

Predavači i teme:

  • prof. dr Svetlana Tomin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – ”Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka”
  • prof. dr Vladislava Gordić Petković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – ”Virdžinija Vulf o položaju žena u modernom dobu”
  • prof. dr Svetozar Boškov, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – ”Položaj žena u antici”
  • doktorandkinja Tamara Pavlović, Laboratorija za antropologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu - ”Grobovi žena kao ogledalo moći u ranom srednjem veku”